Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/998 оd 9. srpnja 2020. o produljenju odobrenja astaksantin-dimetildisukcinata kao dodatka hrani za ribe i rakove te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 393/2008 (Tekst značajan za EGP)