Υπόθεση T-467/13: Προσφυγή που ασκήθηκε στις 28 Αυγούστου 2013 — Arrow Group και Arrow Generics κατά Επιτροπής