/* */

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b (II lisa) ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõiget 2 (VIII lisa)