Lausunto nro 3/2010 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta