2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/405, kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 redakcijos tam tikromis kalbomis (Tekstas svarbus EEE. )$