Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalsko Uznesenie Európskeho parlamentu z  1. decembra 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))