Kommissionens genomförandebeslut av den 28 november 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 samt av hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn (Cebreros [SUB])