Дело C-216/14: Решение на Съда (първи състав) от 15 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Laufen — Германия) — Наказателно производство срещу Gavril Covaci (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2010/64/ЕС — Право на устен и писмен превод в наказателното производство — Език на производството — Осъждане на глоба с наказателно определение — Възможност за подаване на възражение на език, различен от езика на производството — Директива 2012/13/ЕС — Право на информация в наказателното производство — Право на информация относно обвинението — Връчване на наказателно определение — Способи — Задължително определяне на съдебен адресат от обвиняемия или подсъдимия — Срок за подаване на възражение, който тече от връчването на наказателното определение на съдебния адресат)