2013 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 736/2013, kuriuo dėl esamų biocidiniuose produktuose naudojamų veikliųjų medžiagų tyrimo programos trukmės iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 Tekstas svarbus EEE