Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 736/2013 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάρκεια του προγράμματος εργασιών για την εξέταση των υπαρχουσών δραστικών ουσιών βιοκτόνων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ