Дело T-768/16: Решение на Общия съд от 13 юли 2018 г. — BNP Paribas/ЕЦБ (Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции — Член 4, параграф 1, буква г) и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Изчисляване на отношението на ливъридж — Отказ на ЕЦБ да разреши на жалбоподателя да изключи при изчисляването на отношението на ливъридж експозициите, които отговарят на определени условия — Член 429, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — Дискреционни правомощия на ЕЦБ — Грешки при прилагане на правото — Явна грешка в преценката)