Vec F-21/07: Žaloba podaná 4. júna 2007 – Marcuccio/Komisia