Υπόθεση F-21/07: Προσφυγή-αγωγή της 4ης Ιουνίου 2007 — Marcuccio κατά Επιτροπής