2005/3/: Απόφαση της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 3/2005/SC, της 9ης Ιουνίου 2005 , σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΖΕΣ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2/2002/SC της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ, της 30ής Μαΐου 2002