Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/128 оd 25. studenoga 2019. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica