Pisemne zapytanie E-6591/09 skierowały: Michèle Rivasi (Verts/ALE) i Catherine Greze (Verts/ALE) do Komisji. Wsparcie realizacji projektu ochrony przed promieniowaniem dotyczącego dzieci z Białorusi, które uległy skażeniu w wyniku katastrofy w Czarnobylu