Zadeva C-592/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. septembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Mons – Belgija) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge