2019 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1084, kuriuo dėl patvirtintų ar registruotų įmonių, gamyklų ir ūkio subjektų sąrašo suderinimo ir tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių atsekamumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (Tekstas svarbus EEE.)