Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1084 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την εναρμόνιση του καταλόγου των εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων εγκαταστάσεων, μονάδων και υπευθύνων επιχειρήσεων και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)