Официален вестник на Европейския съюз, L 173, 3 юли 2012г