Дело T-381/09: Определение на Общия съд от 24 ноември 2010 г. — RWE Transgas/Комисия (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар на природен газ — Член 22 от Директива 2003/55/ЕО — Писмо на Комисията, с което от орган по регулиране се иска да промени решението си във връзка с предоставянето на дерогация — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)