Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/269 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Część B – Statki wymienione w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)