Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ, 19. detsember 2001, mis käsitleb liikmesriikide statistilisi vaatlusi teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseks