2013/91/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. veebruar 2013 , millega muudetakse otsust 2008/855/EÜ seoses Lätis sigade klassikalise katku tõttu võetud loomatervishoiualaste tõrjemeetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2013) 722 all) EMPs kohaldatav tekst