2013/91/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013 , για την τροποποίηση της απόφασης 2008/855/ΕΚ σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Λετονία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 722] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ