Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan, vad gäller antagandet av ändringarna av protokoll nr 1 och 4 till avtalet