Utkast till rådets motivering: Rådets ståndpunkt (EU) nr 12/2015 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)