Απόφαση (ΕΕ) 2019/1093 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2019, για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης δόσης για το 2019 και του αναθεωρημένου ανώτατου ορίου του ετήσιου ποσού για το 2020