Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Héraðsdómur Reykjavíkur на 17 декември 2013 г. по дело LBI hf. срещу Merrill Lynch Int. Ltd (Дело E-28/13)