Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1040/2012 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2012 και (ΕΕ) αριθ. 44/2012 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες