Udtalelse nr. 2/2016 (artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 og Kommissionens ledsagende evaluering efter artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) 2015/1017 — EFSI: Et tidligt forslag om forlængelse og udvidelse