Регламент (ЕО) № 997/1999 на Комисията от 11 май 1999 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО)№ 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (текст от значение за ЕИП)$