Решение на Комисията от 09/02/2006 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.3869 - TESSENDERLO / SIEMENS / ADVANCED POWER / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)