Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 19 март 2015 г.$