Υπόθεση C-507/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 2 Αυγούστου 2018 — NH κατά Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford