Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru ***II Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))