Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи“ COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD)