Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014, 17. juuni 2014 , ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks EMPs kohaldatav tekst