Υπόθεση T-705/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 3 Οκτωβρίου 2016 ο WQ (*) κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 21 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση F-1/16, WQ (*) κατά Κοινοβουλίου