Дело T-353/12: Решение на Общия съд от 16 май 2013 г. — Aleris/СХВП — Carefusion 303(ALARIS) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността „ALARIS“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)