Zaak T-487/18: Arrest van het Gerecht van 11 februari 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk ViruProtect – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Motiveringsplicht”]