Υπόθεση T-487/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου 2020 — Stada Arzneimittel κατά EUIPO (ViruProtect) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ViruProtect – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Διακριτικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (EΕ) 2017/1001] – Υποχρέωση αιτιολογήσεως)