Schválenie štátnej pomoci podľa článku 61 Dohody o EHP a článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde — Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO o nevznesení námietok