Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 61 της συμφωνίας ΕΟΧ και το πρωτόκολλο 3 μέρος I άρθρο 1 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου — Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ να μην εγείρει αντιρρήσεις.