Verordening (EG, Euratom) nr. 1324/2008 van de Raad van 18 december 2008 houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2008 , van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen$