Υπόθεση T-540/20: Προσφυγή της 27ης Αυγούστου 2020 — Jushi Egypt for Fiberglass Industry κατά Επιτροπής