Υπόθεση T-822/19: Προσφυγή της 3ης Δεκεμβρίου 2019 – Asoliva και Anierac κατά Επιτροπής