Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на Съюза в европейското партньорство в областта на метрологията, съвместно предприето от няколко държави членки