Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega kiidetakse heaks Portugali ajakohastatud makromajanduslik kohandamisprogramm