Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten – Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning budgetåret 2012